OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Služby

Naše služby sú poskytované v prirodzenom sociálnom prostredí klienta, aby sa predchádzalo odlúčeniu klienta od rodiny a blízkych, v ľubovoľnom rozsahu - v závislosti od požiadaviek klienta. Nami ponúkané služby sú určené pre chorých, zdravotne ťažko postihnutých a imobilných, rekonvalescentov, jednoducho pre všetkých, ktorí sú z nejakého dôvodu odkázaní na pomoc iných pri každodenných úkonoch sebaobsluhy či starostlivosti o domácnosť, príp. základných sociálnych aktivitách, a sú poskytované pre všetky vekové kategórie.

Prehľad poskytovaných služieb:

Služby sú poskytované, na základe zmluvy s objednávateľom (príbuzný, blízky, samotná opatrovaná osoba a pod). Nie je potrebné  žiadne potvrdenie od lekára ani zo žiadneho úradu. Služby sú poskytované mimo rámec poisťovní, VÚC, obce, UPSVaR, to znamená, že klient si hradí  poskytnuté služby v plnom rozsahu. Služby poskytujeme po dohode za prijateľné ceny, ktoré sa môžu pohybovať už od 3,50 €/h (pri dlhodobej starostlivosti).

Opatrovateľská služba

 • pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, sprievod pri chôdzi, polohovanie a pod.) 
 • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (pomoc pri príprave jedla, upratovaní, praní, žehlení, údržbe bielizne a šatstva, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb, ďalšie úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti podľa dohody)
 • pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, pri nakupovaní a pod.) 

Ošetrovateľská služba

 • ošetrovateľská hygiena
 • aplikácia injekcií, infúzií
 • aplikácia inzulínu vrátane zacvičenia k aplikácii
 • prevencia dekubitov (preležanín)
 • ošetrovanie rán a preležanín vrátane pooperačných a poúrazových preväzov
 • cievkovanie, zavedenie permanentného katétra
 • ošetrenie stómie
 • meranie vitálnych funkcií (TK, pulz, dych)
 • odber biologického materiálu

Iné služby

 • poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí
 • pomoc pri vybavovaní osobných dokladov
 • pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme klienta
 • dohľad pri dodržiavaní liečebného režimu
 • dohľad pri dodržiavaní pokynov ošetrujúceho lekára (dodržiavanie diéty, užívanie liekov, aplikácia mastí a pod.)
 • ďalšie služby podľa dohody

​​​​​

Stránka sa priebežne aktualizuje. 

V prípade akýkoľvek otázok Nás kontaktujte. http://www.opatrovatdoma.sk/Kontakt.html